Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. juli 2008

15. juli 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. juli 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 27 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 166 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,3 mia. euro til 112,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,7 mia. euro til 685,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 7,3 mia. euro til 52,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 45,8 mia. euro til 475,1 mia. euro. Onsdag den 9. juli 2008 udløb en primær markedsoperation på 154,5 mia. euro, og en ny på 175 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 10. juli 2008 blev en ny supplerende langfristet markedsoperation på 25 mia. euro afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 57 mia. euro til 236,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.993 −27
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 136.001 −1.605
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.191 −106
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 126.810 −1.499
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 55.761 494
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.160 30
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.160 30
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 475.160 45.661
5.1 Primære markedsoperationer 175.001 20.501
5.2 Langfristede markedsoperationer 299.997 25.002
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 157 153
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 5 5
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.144 1.258
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 112.872 253
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.461 0
9 Andre aktiver 378.625 1.221
Aktiver i alt 1.452.177 47.285
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 685.613 1.670
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 236.172 56.837
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 236.075 57.020
2.2 Indlånsfacilitet 62 −209
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 35 26
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 229 −41
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 59.642 −7.251
5.1 Offentlig forvaltning og service 52.622 −7.259
5.2 Andre forpligtelser 7.020 8
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 76.702 −967
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.451 686
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.224 −1.793
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.224 −1.793
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 143.992 −1.856
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.668 0
Passiver i alt 1.452.177 47.285

Medie- og pressehenvendelser