Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 11. jūlijā

2008. gada 15. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 11. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 27 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (166 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 112.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 685.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.3 mljrd. euro (līdz 52.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 45.8 mljrd. euro (līdz 475.1 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 9. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 154.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 175 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 10. jūlijā tika noslēgta jauna papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 25 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro ).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 57 mljrd. euro (līdz 236.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,993 −27
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 136,001 −1,605
2.1 SVF debitoru parādi 9,191 −106
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 126,810 −1,499
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 55,761 494
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,160 30
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,160 30
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 475,160 45,661
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 175,001 20,501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 299,997 25,002
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 157 153
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 5 5
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 32,144 1,258
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 112,872 253
8 Valdības parāds euro 37,461 0
9 Pārējie aktīvi 378,625 1,221
Kopā aktīvi 1,452,177 47,285
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 685,613 1,670
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 236,172 56,837
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 236,075 57,020
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 62 −209
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 35 26
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 229 −41
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 59,642 −7,251
5.1 Saistības pret valdību 52,622 −7,259
5.2 Pārējās saistības 7,020 8
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 76,702 −967
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,451 686
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,224 −1,793
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,224 −1,793
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 143,992 −1,856
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,668 0
Kopā pasīvi 1,452,177 47,285

Kontaktinformācija presei