Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 maj 2008

27 maj 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 maj 2008 motsvarade minskningen på 46 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) samt köp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 6,6 miljarder EUR till 167,4 miljarder EUR på grund av en likvidiserande transaktion i US-dollar som förföll den 22 maj 2008 (en transaktion som genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System) samt kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 112,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 669,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 15,7 miljarder EUR till 81,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 24,6 miljarder EUR till 461,9 miljarder EUR. Onsdagen den 21 maj 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 191,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 176,5 miljarder EUR. Torsdagen den 22 maj 2008 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 60 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,4 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 37,8 miljarder EUR till 195,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.563 −46
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 138.403 −5
2.1 Fordringar på IMF 9.434 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 128.969 −6
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 53.266 5.473
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.677 356
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.677 356
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 461.949 −24.691
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 176.501 −14.998
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 285.028 −9.998
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 418 303
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.462 −1.470
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 112.357 145
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.013 3
9 Övriga tillgångar 362.107 3.153
Summa tillgångar 1.423.797 −17.082
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 669.292 −1.826
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 195.456 −37.900
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 195.380 −37.771
2.2 Inlåningsfacilitet 67 21
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 9 −150
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 164 −8
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 88.478 15.579
5.1 Offentliga sektorn 81.132 15.755
5.2 Övriga skulder 7.346 −176
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 73.947 7.984
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.876 1.024
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.282 −2.114
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.282 −2.114
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 143.984 178
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.939 1
Summa skulder 1.423.797 −17.082
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media