Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 maja 2008 r.

27 maja 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 23 maja 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 46 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 6,6 mld euro do poziomu 167,4 mld euro w wyniku operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich, której rozliczenie nastąpiło 22 maja 2008 r. (operacja przeprowadzona przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej) oraz w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 112,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,8 mld euro do poziomu 669,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 15,7 mld euro do poziomu 81,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 24,6 mld euro do poziomu 461,9 mld euro. W środę, 21 maja 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 191,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 176,5 mld euro. W czwartek, 22 maja 2008 r., przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 60 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,4 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 37,8 mld euro do poziomu 195,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.563 −46
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 138.403 −5
2.1 Należności od MFW 9.434 1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 128.969 −6
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 53.266 5.473
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.677 356
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.677 356
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 461.949 −24.691
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 176.501 −14.998
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 285.028 −9.998
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 418 303
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 32.462 −1.470
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 112.357 145
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.013 3
9 Pozostałe aktywa 362.107 3.153
Aktywa razem 1.423.797 −17.082
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 669.292 −1.826
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 195.456 −37.900
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 195.380 −37.771
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 67 21
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 −150
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 164 −8
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 88.478 15.579
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 81.132 15.755
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.346 −176
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 73.947 7.984
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 2.876 1.024
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.282 −2.114
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.282 −2.114
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 143.984 178
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.939 1
Pasywa razem 1.423.797 −17.082
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami