Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 23ης Μαΐου 2008

27 Μαΐου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 23 Μαΐου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 46 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004) και την αγορά χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 6,6 δισεκ. ευρώ σε 167,4 δισεκ. ευρώ αφενός λόγω μιας πράξης παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ η οποία διακανονίστηκε στις 22 Μαΐου 2008 (πράξη που διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ) και αφετέρου λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 112,4 δισεκ. ευρώ. Τα  τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,8 δισεκ. ευρώ σε 669,3 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 15,7 δισεκ. ευρώ σε 81,2 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 24,6 δισεκ. ευρώ σε 461,9 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 21 Μαΐου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 191,5 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 176,5 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 έληξε μια συμπληρωματική πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 60 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 50 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 37,8 δισεκ. ευρώ σε 195,4 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 209.563 −46
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 138.403 −5
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 9.434 1
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 128.969 −6
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 53.266 5.473
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.677 356
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.677 356
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 461.949 −24.691
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 176.501 −14.998
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 285.028 −9.998
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 418 303
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 2
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 32.462 −1.470
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 112.357 145
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.013 3
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 362.107 3.153
Σύνολο ενεργητικού 1.423.797 −17.082
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 669.292 −1.826
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 195.456 −37.900
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 195.380 −37.771
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 67 21
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 9 −150
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 164 −8
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 88.478 15.579
5.1 Γενική κυβέρνηση 81.132 15.755
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.346 −176
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 73.947 7.984
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.876 1.024
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.282 −2.114
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 16.282 −2.114
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.148 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 143.984 178
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 156.231 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.939 1
Σύνολο παθητικού 1.423.797 −17.082
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου