Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 май 2008 г.

27 май 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 46 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 23 май 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажбата на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и покупката на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 6,6 млрд. евро до 167,4 млрд. евро в резултат на договорена на 22 май 2008 г. операция в щатски долари по предоставяне на ликвидност (осъществена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв) и извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 112,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,8 млрд. евро до 669,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 15,7 млрд. евро до 81,2 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 24,6 млрд. евро до 461,9 млрд. евро. На 21 май 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 191,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 176,5 млрд. евро. На 22 май 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 60 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,4 млрд. евро (при 0,1 милиарда евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 37,8 млрд. евро до 195,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 563 −46
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 138 403 −5
2.1 Вземания от МВФ 9 434 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 128 969 −6
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 53 266 5 473
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 677 356
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 677 356
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 461 949 −24 691
5.1 Основни операции по рефинансиране 176 501 −14 998
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 285 028 −9 998
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 418 303
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 32 462 −1 470
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 112 357 145
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 013 3
9 Други активи 362 107 3 153
Общо активи 1 423 797 −17 082
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 669 292 −1 826
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 195 456 −37 900
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 195 380 −37 771
2.2 Депозитно улеснение 67 21
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 −150
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 164 −8
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 88 478 15 579
5.1 Сектор „Държавно управление“ 81 132 15 755
5.2 Други задължения 7 346 −176
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 73 947 7 984
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 876 1 024
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 282 −2 114
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 282 −2 114
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 143 984 178
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 939 1
Общо пасиви 1 423 797 −17 082
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите