European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. maj 2008

27. maj 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. maj 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 46 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 6,6 mia. euro til 167,4 mia. euro som følge af en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar, der blev afviklet den 22. maj 2008 (en operation, som Eurosystemet gennemførte i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve), og kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,1 mia. euro til 112,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,8 mia. euro til 669,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 15,7 mia. euro til 81,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 24,6 mia. euro til 461,9 mia. euro. Onsdag den 21. maj 2008 udløb en primær markedsoperation på 191,5 mia. euro, og en ny på 176,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 22. maj 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 60 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,4 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 37,8 mia. euro til 195,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.563 −46
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 138.403 −5
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.434 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 128.969 −6
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 53.266 5.473
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.677 356
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.677 356
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 461.949 −24.691
5.1 Primære markedsoperationer 176.501 −14.998
5.2 Langfristede markedsoperationer 285.028 −9.998
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 418 303
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.462 −1.470
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 112.357 145
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.013 3
9 Andre aktiver 362.107 3.153
Aktiver i alt 1.423.797 −17.082
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 669.292 −1.826
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 195.456 −37.900
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 195.380 −37.771
2.2 Indlånsfacilitet 67 21
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 9 −150
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 164 −8
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 88.478 15.579
5.1 Offentlig forvaltning og service 81.132 15.755
5.2 Andre forpligtelser 7.346 −176
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 73.947 7.984
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.876 1.024
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.282 −2.114
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.282 −2.114
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 143.984 178
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.939 1
Passiver i alt 1.423.797 −17.082
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt