Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. máju 2008

27. mája 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. mája 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 46 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a nákupu zlatej mince ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 6,6 mld. EUR na 167,4 mld. EUR v dôsledku obchodu na dodanie likvidity v amerických dolároch splatného 22. mája 2008 (obchodu Eurosystému v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou – swapovou linkou – medzi ECB a Federálnym rezervným systémom) a v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 0,1 mld. EUR na 112,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,8 mld. EUR na 669,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 15,7 mld. EUR na 81,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 24,6 mld. EUR na 461,9 mld. EUR. V stredu 21. mája 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 191,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 176,5 mld. EUR. Vo štvrtok 22. mája 2008 bol splatný dodatočný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 60 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 50 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 37,8 mld. EUR na 195,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 563 −46
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 138 403 −5
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 434 1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 128 969 −6
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 53 266 5 473
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 677 356
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 677 356
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 461 949 −24 691
5.1 Hlavné refinančné obchody 176 501 −14 998
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 285 028 −9 998
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 418 303
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 462 −1 470
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 112 357 145
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 013 3
9 Ostatné aktíva 362 107 3 153
Úhrn aktív 1 423 797 −17 082
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 669 292 −1 826
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 195 456 −37 900
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 195 380 −37 771
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 67 21
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 9 −150
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 164 −8
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 88 478 15 579
5.1 Verejná správa 81 132 15 755
5.2 Ostatné záväzky 7 346 −176
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 73 947 7 984
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 876 1 024
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 282 −2 114
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 282 −2 114
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 143 984 178
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 939 1
Úhrn pasív 1 423 797 −17 082
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá