Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 mei 2008

27 mei 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 23 mei 2008 was de daling van EUR 46 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 6,6 miljard naar EUR 167,4 miljard ten gevolge van een in Amerikaanse dollars luidende liquiditeitsverschaffende transactie die werd verrekend op 22 mei 2008 (en die door het Eurosysteem werd uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System), en ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 112,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,8 miljard naar EUR 669,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 15,7 miljard naar EUR 81,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 24,6 miljard naar EUR 461,9 miljard. Op woensdag 21 mei 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 191,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 176,5 miljard verrekend. Op donderdag 22 mei 2008 verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 60 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,4 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 37,8 miljard naar EUR 195,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.563 −46
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 138.403 −5
2.1 Vorderingen op het IMF 9.434 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 128.969 −6
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 53.266 5.473
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.677 356
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.677 356
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 461.949 −24.691
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 176.501 −14.998
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 285.028 −9.998
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 418 303
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.462 −1.470
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 112.357 145
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.013 3
9 Overige activa 362.107 3.153
Totaal activa 1.423.797 −17.082
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 669.292 −1.826
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 195.456 −37.900
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 195.380 −37.771
2.2 Depositofaciliteit 67 21
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 9 −150
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 164 −8
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 88.478 15.579
5.1 Overheid 81.132 15.755
5.2 Overige verplichtingen 7.346 −176
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 73.947 7.984
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.876 1.024
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.282 −2.114
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.282 −2.114
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 143.984 178
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.939 1
Totaal passiva 1.423.797 −17.082
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media