European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. maja 2008

27. maj 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. maja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 46 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacije povečevanja likvidnosti v USD, ki je bila poravnana 22. maja 2008 (operacija, ki jo je izvedel Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System), povečalo za 6,6 milijarde EUR na 167,4 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 112,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,8 milijarde EUR na 669,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 15,7 milijarde EUR na 81,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 24,6 milijarde EUR na 461,9 milijarde EUR. V sredo, 21. maja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 191,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 176,5 milijarde EUR. V četrtek, 22. maja 2008, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejša refinanciranja v višini 60 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 37,8 milijarde EUR na 195,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.563 −46
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 138.403 −5
2.1 Terjatve do MDS 9.434 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 128.969 −6
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 53.266 5.473
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.677 356
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.677 356
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 461.949 −24.691
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 176.501 −14.998
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 285.028 −9.998
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 418 303
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 32.462 −1.470
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 112.357 145
8 Dolg širše države v EUR 38.013 3
9 Druga sredstva 362.107 3.153
Skupaj sredstva 1.423.797 −17.082
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 669.292 −1.826
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 195.456 −37.900
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 195.380 −37.771
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 67 21
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 9 −150
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 164 −8
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 88.478 15.579
5.1 Širša država 81.132 15.755
5.2 Druge obveznosti 7.346 −176
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 73.947 7.984
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.876 1.024
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.282 −2.114
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.282 −2.114
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 143.984 178
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.939 1
Skupaj obveznosti 1.423.797 −17.082
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije