European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 23. maijā

2008. gada 27. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 23. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 46 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) pieauga par 6.6 mljrd. euro (līdz 167.4 mljrd. euro) Eurosistēmas veiktās likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros, par kuru norēķins tika veikts 2008. gada 22. maijā (Eurosistēma veica operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu), un klientu un portfeļu darījumu rezultātā.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 112.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 669.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 15.7 mljrd. euro (līdz 81.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 24.6 mljrd. euro (līdz 461.9 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 21. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 191.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 176.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 22. maijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 60 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 37.8 mljrd. euro (līdz 195.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,563 −46
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 138,403 −5
2.1 SVF debitoru parādi 9,434 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 128,969 −6
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 53,266 5,473
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,677 356
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,677 356
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 461,949 −24,691
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 176,501 −14,998
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 285,028 −9,998
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 418 303
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 32,462 −1,470
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 112,357 145
8 Valdības parāds euro 38,013 3
9 Pārējie aktīvi 362,107 3,153
Kopā aktīvi 1,423,797 −17,082
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 669,292 −1,826
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 195,456 −37,900
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 195,380 −37,771
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 67 21
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 9 −150
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 164 −8
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 88,478 15,579
5.1 Saistības pret valdību 81,132 15,755
5.2 Pārējās saistības 7,346 −176
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 73,947 7,984
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,876 1,024
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,282 −2,114
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,282 −2,114
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 143,984 178
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,939 1
Kopā pasīvi 1,423,797 −17,082
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem