Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 май 2008 г.

13 май 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 15 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 9 май 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 6,6 млрд. евро до 159,8 млрд. евро в резултат на договорена на 8 май 2008 г. операция в щатски долари по предоставяне на ликвидност (осъществена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв) и извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 110,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,8 млрд. евро до 673,5 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 3,2 млрд. евро до 54,3 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 20,4 млрд. евро до 444,4 млрд. евро. На 7 май 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 170 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 150 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,5 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 14,2 млрд. евро до 194,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 628 −15
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 137 324 −640
2.1 Вземания от МВФ 8 730 −3
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 128 594 −637
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 48 204 8 633
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 403 −852
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 403 −852
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 445 042 −19 997
5.1 Основни операции по рефинансиране 150 002 −19 998
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 295 024 17
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 14 −13
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 34 575 2 553
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 110 608 593
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 009 0
9 Други активи 354 070 2 814
Общо активи 1 392 863 −6 911
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 673 524 1 831
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 195 480 −13 823
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 194 841 −14 236
2.2 Депозитно улеснение 478 405
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 161 8
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 174 −2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 61 588 −3 541
5.1 Сектор „Държавно управление“ 54 315 −3 249
5.2 Други задължения 7 273 −292
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 65 675 7 813
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 451 −213
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 099 1 645
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 099 1 645
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 142 670 −623
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 823 2
Общо пасиви 1 392 863 −6 911

Данни за контакт за медиите