Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. maj 2008

13. maj 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. maj 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 15 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 6,6 mia. euro til 159,8 mia. euro som følge af en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar, der blev afviklet den 8. maj 2008 (en operation, som Eurosystemet gennemførte i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve), og kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,6 mia. euro til 110,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,8 mia. euro til 673,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 3,2 mia. euro til 54,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 20,4 mia. euro til 444,4 mia. euro. Onsdag den 7. maj 2008 udløb en primær markedsoperation på 170 mia. euro, og en ny på 150 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,5 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 14,2 mia. euro til 194,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.628 −15
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 137.324 −640
2.1 Tilgodehavender hos IMF 8.730 −3
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 128.594 −637
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 48.204 8.633
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.403 −852
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.403 −852
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 445.042 −19.997
5.1 Primære markedsoperationer 150.002 −19.998
5.2 Langfristede markedsoperationer 295.024 17
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 14 −13
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 −3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.575 2.553
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 110.608 593
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.009 0
9 Andre aktiver 354.070 2.814
Aktiver i alt 1.392.863 −6.911
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 673.524 1.831
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 195.480 −13.823
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 194.841 −14.236
2.2 Indlånsfacilitet 478 405
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 161 8
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 174 −2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 61.588 −3.541
5.1 Offentlig forvaltning og service 54.315 −3.249
5.2 Andre forpligtelser 7.273 −292
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 65.675 7.813
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.451 −213
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.099 1.645
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.099 1.645
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 142.670 −623
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.823 2
Passiver i alt 1.392.863 −6.911

Medie- og pressehenvendelser