Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 maj 2008

13 maj 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 maj 2008 motsvarade minskningen på 15 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 6,6 miljarder EUR till 159,8 miljarder EUR på grund av en likvidiserande transaktion i US-dollar som förföll den 8 maj 2008 (denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System) samt kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 110,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 673,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3,2 miljarder EUR till 54,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 20,4 miljarder EUR till 444,4 miljarder EUR. Onsdagen den 7 maj 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 170 miljarder EUR och ersattes med en ny på 150 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 14,2 miljarder EUR till 194,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.628 −15
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 137.324 −640
2.1 Fordringar på IMF 8.730 −3
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 128.594 −637
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 48.204 8.633
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.403 −852
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.403 −852
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 445.042 −19.997
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 150.002 −19.998
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 295.024 17
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 14 −13
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 −3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.575 2.553
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 110.608 593
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.009 0
9 Övriga tillgångar 354.070 2.814
Summa tillgångar 1.392.863 −6.911
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 673.524 1.831
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 195.480 −13.823
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 194.841 −14.236
2.2 Inlåningsfacilitet 478 405
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 161 8
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 174 −2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 61.588 −3.541
5.1 Offentliga sektorn 54.315 −3.249
5.2 Övriga skulder 7.273 −292
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 65.675 7.813
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.451 −213
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.099 1.645
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.099 1.645
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 142.670 −623
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.823 2
Summa skulder 1.392.863 −6.911

Kontakt för media