Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 mei 2008

13 mei 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 9 mei 2008 was de daling van EUR 15 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 6,6 miljard naar EUR 159,8 miljard ten gevolge van een in Amerikaanse dollars luidende liquiditeitsverschaffende transactie die werd verrekend op 8 mei 2008 (en die door het Eurosysteem werd uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System), en ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 110,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,8 miljard naar EUR 673,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3,2 miljard naar EUR 54,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 20,4 miljard naar EUR 444,4 miljard. Op woensdag 7 mei 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 170 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 150 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 14,2 miljard naar EUR 194,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.628 −15
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 137.324 −640
2.1 Vorderingen op het IMF 8.730 −3
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 128.594 −637
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 48.204 8.633
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.403 −852
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.403 −852
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 445.042 −19.997
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 150.002 −19.998
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 295.024 17
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 14 −13
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 −3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 34.575 2.553
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.608 593
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.009 0
9 Overige activa 354.070 2.814
Totaal activa 1.392.863 −6.911
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 673.524 1.831
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 195.480 −13.823
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 194.841 −14.236
2.2 Depositofaciliteit 478 405
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 161 8
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 174 −2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 61.588 −3.541
5.1 Overheid 54.315 −3.249
5.2 Overige verplichtingen 7.273 −292
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.675 7.813
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.451 −213
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.099 1.645
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.099 1.645
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 142.670 −623
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.823 2
Totaal passiva 1.392.863 −6.911

Contactpersonen voor de media