Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 maja 2008 r.

13 maja 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 9 maja 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 15 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 6,6 mld euro do poziomu 159,8 mld euro w wyniku operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich, której rozliczenie nastąpiło 8 maja 2008 r. (operacja przeprowadzona przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej), oraz w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 110,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,8 mld euro do poziomu 673,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 3,2 mld euro do poziomu 54,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 20,4 mld euro do poziomu 444,4 mld euro. W środę, 7 maja 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 170 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 150 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,5 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 14,2 mld euro do poziomu 194,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.628 −15
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 137.324 −640
2.1 Należności od MFW 8.730 −3
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 128.594 −637
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 48.204 8.633
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.403 −852
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.403 −852
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 445.042 −19.997
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 150.002 −19.998
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 295.024 17
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 14 −13
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 34.575 2.553
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 110.608 593
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.009 0
9 Pozostałe aktywa 354.070 2.814
Aktywa razem 1.392.863 −6.911
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 673.524 1.831
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 195.480 −13.823
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 194.841 −14.236
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 478 405
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 161 8
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 174 −2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 61.588 −3.541
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 54.315 −3.249
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.273 −292
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 65.675 7.813
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.451 −213
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.099 1.645
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.099 1.645
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 142.670 −623
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.823 2
Pasywa razem 1.392.863 −6.911

Kontakt z mediami