Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 9. maijā

2008. gada 13. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 9. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 15 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) pieauga par 6.6 mljrd. euro (līdz 159.8 mljrd. euro) Eurosistēmas veiktās likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros, kuras dzēšanas termiņš bija 2008. gada 8. maijā (Eurosistēma veica operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu), un klientu un portfeļu darījumu rezultātā.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 110.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 673.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.2 mljrd. euro (līdz 54.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 20.4 mljrd. euro (līdz 444.4 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 7. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 170 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 150 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14.2 mljrd. euro (līdz 194.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,628 −15
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 137,324 −640
2.1 SVF debitoru parādi 8,730 −3
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 128,594 −637
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 48,204 8,633
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,403 −852
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,403 −852
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 445,042 −19,997
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 150,002 −19,998
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 295,024 17
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 14 −13
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 −3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 34,575 2,553
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 110,608 593
8 Valdības parāds euro 38,009 0
9 Pārējie aktīvi 354,070 2,814
Kopā aktīvi 1,392,863 −6,911
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 673,524 1,831
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 195,480 −13,823
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 194,841 −14,236
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 478 405
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 161 8
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 174 −2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 61,588 −3,541
5.1 Saistības pret valdību 54,315 −3,249
5.2 Pārējās saistības 7,273 −292
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 65,675 7,813
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,451 −213
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,099 1,645
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,099 1,645
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 142,670 −623
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,823 2
Kopā pasīvi 1,392,863 −6,911

Kontaktinformācija presei