Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. květnu 2008

13. května 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. května 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 15 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech, která byla vypořádána 8. května 2008 (operace prováděná Eurosystémem v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem), a klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 6,6 mld. EUR na 159,8 mld. EUR

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 110,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,8 mld. EUR na 673,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 3,2 mld. EUR na 54,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 20,4 mld. EUR na 444,4 mld. EUR. Ve středu 7. května 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 170 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 150 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,5 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo uloženo 0,1 mld. EUR)

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 14,2 mld. EUR na 194,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 628 −15
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 137 324 −640
2.1 Pohledávky za MMF 8 730 −3
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 128 594 −637
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 48 204 8 633
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 403 −852
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 403 −852
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 445 042 −19 997
5.1 Hlavní refinanční operace 150 002 −19 998
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 295 024 17
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 14 −13
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 −3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 575 2 553
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 110 608 593
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 009 0
9 Ostatní aktiva 354 070 2 814
Aktiva celkem 1 392 863 −6 911
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 673 524 1 831
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 195 480 −13 823
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 194 841 −14 236
2.2 Vkladová facilita 478 405
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 161 8
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 174 −2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 61 588 −3 541
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 54 315 −3 249
5.2 Ostatní závazky 7 273 −292
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 65 675 7 813
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 451 −213
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 099 1 645
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 099 1 645
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 142 670 −623
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 823 2
Pasiva celkem 1 392 863 −6 911

Kontakty pro média