Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. máju 2008

13. mája 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. mája 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 15 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 6,6 mld. EUR na 159,8 mld. EUR v dôsledku obchodu na dodanie likvidity v amerických dolároch splatného 8. mája 2008 (obchodu Eurosystému v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou – swapovou linkou – medzi ECB a Federálnym rezervným systémom) a v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 0,6 mld. EUR na 110,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,8 mld. EUR na 673,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 3,2 mld. EUR na 54,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 20,4 mld. EUR na 444,4 mld. EUR. V stredu 7. mája 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 170 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 150 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 14,2 mld. EUR na 194,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 628 −15
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 137 324 −640
2.1 Pohľadávky voči MMF 8 730 −3
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 128 594 −637
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 48 204 8 633
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 403 −852
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 403 −852
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 445 042 −19 997
5.1 Hlavné refinančné obchody 150 002 −19 998
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 295 024 17
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 14 −13
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 −3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 575 2 553
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 110 608 593
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 009 0
9 Ostatné aktíva 354 070 2 814
Úhrn aktív 1 392 863 −6 911
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 673 524 1 831
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 195 480 −13 823
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 194 841 −14 236
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 478 405
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 161 8
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 174 −2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 61 588 −3 541
5.1 Verejná správa 54 315 −3 249
5.2 Ostatné záväzky 7 273 −292
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 65 675 7 813
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 451 −213
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 099 1 645
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 099 1 645
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 142 670 −623
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 823 2
Úhrn pasív 1 392 863 −6 911

Kontakt pre médiá