Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. maja 2008

13. maj 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. maja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 15 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih, ki je bila poravnana 8. maja 2008 (operacija, ki jo je izvedel Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System), povečalo za 6,6 milijarde EUR na 159,8 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 110,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,8 milijarde EUR na 673,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3,2 milijarde EUR na 54,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 20,4 milijarde EUR na 444,4 milijarde EUR. V sredo, 7. maja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 170 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 150 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 14,2 milijarde EUR na 194,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.628 −15
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 137.324 −640
2.1 Terjatve do MDS 8.730 −3
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 128.594 −637
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 48.204 8.633
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.403 −852
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.403 −852
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 445.042 −19.997
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 150.002 −19.998
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 295.024 17
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 14 −13
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 −3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 34.575 2.553
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 110.608 593
8 Dolg širše države v EUR 38.009 0
9 Druga sredstva 354.070 2.814
Skupaj sredstva 1.392.863 −6.911
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 673.524 1.831
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 195.480 −13.823
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 194.841 −14.236
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 478 405
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 161 8
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 174 −2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 61.588 −3.541
5.1 Širša država 54.315 −3.249
5.2 Druge obveznosti 7.273 −292
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 65.675 7.813
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.451 −213
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.099 1.645
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.099 1.645
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 142.670 −623
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.823 2
Skupaj obveznosti 1.392.863 −6.911

Stiki za medije