Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 февруари 2008 г.

4 март 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 39 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 29 февруари 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва спад със 7,1 млрд. евро до 137,9 млрд. евро в резултат на осъществена от Евросистемата операция в щатски долари по предоставяне на ликвидност с падеж на 28 февруари 2008 г., свързана с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия)  между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв, както и в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. евро до 106,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 3,4 млрд. евро до 654,0 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 14,3 млрд. евро до 73,1 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 4,8 млрд. евро до 450,7 млрд. евро. На 27 февруари 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 178 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 183 млрд. евро. На 28 февруари 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. евро (също при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 10,3 млрд. евро до 194,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 299 −39
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 137 914 −1 377
2.1 Вземания от МВФ 9 071 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 128 843 −1 376
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 685 −6 062
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 585 301
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 585 301
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 451 481 4 985
5.1 Основни операции по рефинансиране 183 001 5 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 479 −6
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −8
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 801 −560
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 106 069 1 295
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 635 0
9 Други активи 333 285 1 337
Общо активи 1 338 754 −120
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 654 031 3 442
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 195 649 −10 119
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 194 855 −10 286
2.2 Депозитно улеснение 227 5
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 567 162
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 211 −5
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 80 684 14 416
5.1 Сектор „Държавно управление“ 73 121 14 253
5.2 Други задължения 7 563 163
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 34 399 −7 014
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 762 −380
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 591 19
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 591 19
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 130 854 −625
11 Сметки за преоценка 147 665 0
12 Капитал и резерви 70 597 146
Общо пасиви 1 338 754 −120

Данни за контакт за медиите