Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 februari 2008

4 maart 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 29 februari 2008 was de daling van EUR 39 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 7,1 miljard naar EUR 137,9 miljard ten gevolge van een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie die op 28 februari 2008 verviel (welke transactie door het Eurosysteem werd uitgevoerd in verband met de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System) en ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 106,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,4 miljard naar EUR 654,0 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,3 miljard naar EUR 73,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 4,8 miljard naar EUR 450,7 miljard. Op woensdag 27 februari 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 178 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 183 miljard verrekend. Op donderdag 28 februari 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (eveneens ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 10,3 miljard naar EUR 194,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.299 −39
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 137.914 −1.377
2.1 Vorderingen op het IMF 9.071 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 128.843 −1.376
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.685 −6.062
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.585 301
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.585 301
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 451.481 4.985
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 183.001 5.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.479 −6
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −8
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.801 −560
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 106.069 1.295
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.635 0
9 Overige activa 333.285 1.337
Totaal activa 1.338.754 −120
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 654.031 3.442
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 195.649 −10.119
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 194.855 −10.286
2.2 Depositofaciliteit 227 5
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 567 162
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 211 −5
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 80.684 14.416
5.1 Overheid 73.121 14.253
5.2 Overige verplichtingen 7.563 163
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 34.399 −7.014
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 762 −380
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.591 19
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.591 19
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 130.854 −625
11 Herwaarderingsrekeningen 147.665 0
12 Kapitaal en reserves 70.597 146
Totaal passiva 1.338.754 −120

Contactpersonen voor de media