Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 februari 2008

4 mars 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 29 februari 2008 motsvarade minskningen på 39 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 7,1 miljarder EUR till 137,9 miljarder EUR på grund av en likvidiserande USD-transaktion som förföll den 28 februari 2008 (en transaktion som genomfördes av Eurosystemet i samband med det tillfälliga reciproka valutaarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System) och på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 106,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,4 miljarder EUR till 654,0 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,3 miljarder EUR till 73,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 450,7 miljarder EUR. Onsdagen den 27 februari 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 178 miljarder EUR och ersattes med en ny på 183 miljarder EUR. Torsdagen den 28 februari 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (även det ungefär som EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 10,3 miljarder EUR till 194,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.299 −39
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 137.914 −1.377
2.1 Fordringar på IMF 9.071 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 128.843 −1.376
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.685 −6.062
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.585 301
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.585 301
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 451.481 4.985
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 183.001 5.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.479 −6
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −8
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.801 −560
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 106.069 1.295
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.635 0
9 Övriga tillgångar 333.285 1.337
Summa tillgångar 1.338.754 −120
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 654.031 3.442
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 195.649 −10.119
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 194.855 −10.286
2.2 Inlåningsfacilitet 227 5
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 567 162
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 211 −5
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 80.684 14.416
5.1 Offentliga sektorn 73.121 14.253
5.2 Övriga skulder 7.563 163
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 34.399 −7.014
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 762 −380
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.591 19
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.591 19
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 130.854 −625
11 Värderegleringskonton 147.665 0
12 Eget kapital 70.597 146
Summa skulder 1.338.754 −120

Kontakt för media