Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. únoru 2008

4. března 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. února 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 39 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 7,1 mld. EUR na 137,9 mld. EUR v důsledku operace na poskytnutí likvidity v USD, splatné 28. února 2008 (tuto operaci provedl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem), a v důsledku klientských a portfoliových transakcí.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 106,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,4 mld. EUR na 654,0 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,3 mld. EUR na 73,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 4,8 mld. EUR na 450,7 mld. EUR. Ve středu 27. února 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 178 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 183 mld. EUR. Ve čtvrtek 28. února 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (rovněž podobně jako v minulém týdnu).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 10,3 mld. EUR na 194,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 299 −39
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 137 914 −1 377
2.1 Pohledávky za MMF 9 071 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 128 843 −1 376
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 685 −6 062
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 585 301
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 585 301
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 451 481 4 985
5.1 Hlavní refinanční operace 183 001 5 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 479 −6
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −8
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 801 −560
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 106 069 1 295
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 635 0
9 Ostatní aktiva 333 285 1 337
Aktiva celkem 1 338 754 −120
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 654 031 3 442
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 195 649 −10 119
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 194 855 −10 286
2.2 Vkladová facilita 227 5
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 567 162
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 211 −5
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 80 684 14 416
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 73 121 14 253
5.2 Ostatní závazky 7 563 163
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 34 399 −7 014
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 762 −380
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 591 19
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 591 19
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 130 854 −625
11 Účty přecenění 147 665 0
12 Kapitál a rezervní fondy 70 597 146
Pasiva celkem 1 338 754 −120

Kontakty pro média