Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. februáru 2008

4. marca 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. februára 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 39 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004) a čistého nákupu zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 7,1 mld. EUR na 137,9 mld. EUR v dôsledku refinančnej operácie v amerických dolároch splatnej 28. februára 2008 (Eurosystém túto operáciu vykonal v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou – swapovou linkou – medzi ECB a Federálnym rezervným systémom) a v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 106,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,4 mld. EUR na 654,0 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 14,3 mld. EUR na 73,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 4,8 mld. EUR na 450,7 mld. EUR. V stredu 27. februára 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 178 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 183 mld. EUR. Vo štvrtok 28. februára 2008 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (tiež podobne ako v predchádzajúcom týždni).Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 10,3 mld. EUR na 194,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 299 −39
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 137 914 −1 377
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 071 −1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 128 843 −1 376
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 685 −6 062
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 585 301
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 585 301
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 451 481 4 985
5.1 Hlavné refinančné obchody 183 001 5 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 479 −6
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −8
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 801 −560
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 106 069 1 295
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 635 0
9 Ostatné aktíva 333 285 1 337
Úhrn aktív 1 338 754 −120
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 654 031 3 442
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 195 649 −10 119
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 194 855 −10 286
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 227 5
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 567 162
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 211 −5
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 80 684 14 416
5.1 Verejná správa 73 121 14 253
5.2 Ostatné záväzky 7 563 163
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 34 399 −7 014
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 762 −380
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 591 19
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 591 19
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 130 854 −625
11 Účty precenenia 147 665 0
12 Kapitál a rezervy 70 597 146
Úhrn pasív 1 338 754 −120

Kontakt pre médiá