Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 lutego 2008 r.

4 marca 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 29 lutego 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 39 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zmniejszyła się o 7,1 mld euro do poziomu 137,9 mld euro w wyniku operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich, której termin zapadalności przypadł 28 lutego 2008 r. (operacja przeprowadzona przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej) oraz w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 106,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,4 mld euro do poziomu 654,0 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,3 mld euro do poziomu 73,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 4,8 mld euro do poziomu 450,7 mld euro. W środę, 27 lutego 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 178 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 183 mld euro. W czwartek, 28 lutego 2008 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 10,3 mld euro do poziomu 194,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.299 −39
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 137.914 −1.377
2.1 Należności od MFW 9.071 −1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 128.843 −1.376
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 24.685 −6.062
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.585 301
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.585 301
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 451.481 4.985
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 183.001 5.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.479 −6
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −8
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 30.801 −560
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 106.069 1.295
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.635 0
9 Pozostałe aktywa 333.285 1.337
Aktywa razem 1.338.754 −120
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 654.031 3.442
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 195.649 −10.119
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 194.855 −10.286
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 227 5
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 567 162
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 211 −5
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 80.684 14.416
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 73.121 14.253
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.563 163
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 34.399 −7.014
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 762 −380
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.591 19
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.591 19
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 130.854 −625
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.665 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 70.597 146
Pasywa razem 1.338.754 −120

Kontakt z mediami