Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 29. februārī

2008. gada 4. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 29. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 39 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 7.1 mljrd. euro (līdz 137.9 mljrd. euro) Eurosistēmas veiktās likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros, kuras dzēšanas termiņš bija 2008. gada 28. februārī, un klientu un portfeļu darījumu rezultātā. Eurosistēma veica operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 106.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.4 mljrd. euro (līdz 654.0 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.3 mljrd. euro (līdz 73.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 4.8 mljrd. euro (līdz 450.7 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 27. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 178 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 183 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 28. februārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (arī aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.3 mljrd. euro (līdz 194.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,299 −39
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 137,914 −1,377
2.1 SVF debitoru parādi 9,071 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 128,843 −1,376
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,685 −6,062
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,585 301
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,585 301
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 451,481 4,985
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 183,001 5,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,479 −6
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −8
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,801 −560
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 106,069 1,295
8 Valdības parāds euro 38,635 0
9 Pārējie aktīvi 333,285 1,337
Kopā aktīvi 1,338,754 −120
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 654,031 3,442
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 195,649 −10,119
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 194,855 −10,286
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 227 5
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 567 162
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 211 −5
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 80,684 14,416
5.1 Saistības pret valdību 73,121 14,253
5.2 Pārējās saistības 7,563 163
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 34,399 −7,014
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 762 −380
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,591 19
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,591 19
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 130,854 −625
11 Pārvērtēšanas konti 147,665 0
12 Kapitāls un rezerves 70,597 146
Kopā pasīvi 1,338,754 −120

Kontaktinformācija presei