Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. februar 2008

4. marts 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. februar 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 39 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 7,1 mia. euro til 137,9 mia. euro som følge af en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar, der udløb den 28. februar 2008 (Eurosystemet gennemførte denne operation i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve), og kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 106,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,4 mia. euro til 654,0 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,3 mia. euro til 73,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 4,8 mia. euro til 450,7 mia. euro. Onsdag den 27. februar 2008 udløb en primær markedsoperation på 178 mia. euro, og en ny på 183 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 28. februar 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro, hvilket også var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 10,3 mia. euro til 194,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.299 −39
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 137.914 −1.377
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.071 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 128.843 −1.376
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.685 −6.062
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.585 301
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.585 301
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 451.481 4.985
5.1 Primære markedsoperationer 183.001 5.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.479 −6
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −8
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.801 −560
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 106.069 1.295
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.635 0
9 Andre aktiver 333.285 1.337
Aktiver i alt 1.338.754 −120
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 654.031 3.442
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 195.649 −10.119
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 194.855 −10.286
2.2 Indlånsfacilitet 227 5
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 567 162
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 211 −5
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 80.684 14.416
5.1 Offentlig forvaltning og service 73.121 14.253
5.2 Andre forpligtelser 7.563 163
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 34.399 −7.014
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 762 −380
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.591 19
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.591 19
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 130.854 −625
11 Revalueringskonti 147.665 0
12 Kapital og reserver 70.597 146
Passiver i alt 1.338.754 −120

Medie- og pressehenvendelser