Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. februarja 2008

4. marec 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. februarja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 39 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacije povečevanja likvidnosti v USD, ki je zapadla 28. februarja 2008, (operacija, ki jo izvede Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System), zmanjšalo za 7,1 milijarde EUR na 137,9 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 106,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,4 milijarde EUR na 654,0 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,3 milijarde EUR na 73,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 4,8 milijarde EUR na 450,7 milijarde EUR. V sredo, 27. februarja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 178 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 183 milijard EUR. V četrtek, 28. februarja 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (tudi približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 10,3 milijarde EUR na 194,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.299 −39
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 137.914 −1.377
2.1 Terjatve do MDS 9.071 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 128.843 −1.376
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.685 −6.062
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.585 301
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.585 301
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 451.481 4.985
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 183.001 5.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.479 −6
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −8
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.801 −560
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 106.069 1.295
8 Dolg širše države v EUR 38.635 0
9 Druga sredstva 333.285 1.337
Skupaj sredstva 1.338.754 −120
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 654.031 3.442
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 195.649 −10.119
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 194.855 −10.286
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 227 5
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 567 162
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 211 −5
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 80.684 14.416
5.1 Širša država 73.121 14.253
5.2 Druge obveznosti 7.563 163
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 34.399 −7.014
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 762 −380
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.591 19
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.591 19
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 130.854 −625
11 Računi prevrednotenja 147.665 0
12 Kapital in rezerve 70.597 146
Skupaj obveznosti 1.338.754 −120

Stiki za medije