European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 oktober 2007

16 oktober 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 12 oktober 2007 motsvarade minskningen på 108 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 142 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 96,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 640,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3,2 miljarder EUR till 57,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 29,3 miljarder EUR till 452,7 miljarder EUR. Onsdagen den 10 oktober 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 163 miljarder EUR och ersattes med en ny på 218 miljarder EUR. Fredagen den 12 oktober 2007 avvecklades en likviditetsdränerade finjusterande operation i form av tidsbunden inlåning på 30 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (nästan samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,3 miljarder EUR, (jämfört med 4,6 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 36,3 miljarder EUR till 201,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 185.975 −108
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.403 1.489
2.1 Fordringar på IMF 9.358 3
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 134.045 1.486
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.352 −1.658
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.191 837
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.191 837
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 483.006 55.001
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 218.001 55.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 265.004 4
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 15.093 1.146
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 96.640 −623
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.122 0
9 Övriga tillgångar 288.336 4.682
Summa tillgångar 1.289.118 60.766
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 640.610 −688
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 231.957 62.016
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 201.626 36.324
2.2 Inlåningsfacilitet 316 −4.312
2.3 Inlåning med fast löptid 30.001 30.001
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 14 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 139 −2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 64.515 −3.335
5.1 Offentliga sektorn 57.142 −3.194
5.2 Övriga skulder 7.373 −141
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 25.028 1.085
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 293 −42
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.098 −34
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.098 −34
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 102.126 1.766
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.894 0
Summa skulder 1.289.118 60.766
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media