Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 12 октомври 2007 г.

16 октомври 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 108 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 12 октомври 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 0,1 млрд. EUR до 142 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. EUR до 96,6 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 0,7 млрд. EUR до 640,6 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 3,2 млрд. EUR до 57,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 29,3 млрд. EUR до 452,7 млрд. EUR. На 10 октомври 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 163 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 218 млрд. EUR. На 12 октомври 2007 г., петък, бе договорена операция за фино регулиране за изтегляне на ликвидност под формата на набиране на срочни депозити на стойност 30 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,3 млрд. EUR (при 4,6 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 36,3 млрд. EUR до 201,6 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 185 975 −108
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 403 1 489
2.1 Вземания от МВФ 9 358 3
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 134 045 1 486
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 352 −1 658
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 191 837
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 191 837
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 483 006 55 001
5.1 Основни операции по рефинансиране 218 001 55 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 265 004 4
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −2
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 15 093 1 146
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 96 640 −623
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 122 0
9 Други активи 288 336 4 682
Общо активи 1 289 118 60 766
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 640 610 −688
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 231 957 62 016
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 201 626 36 324
2.2 Депозитно улеснение 316 −4 312
2.3 Срочни депозити 30 001 30 001
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 14 3
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 139 −2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 64 515 −3 335
5.1 Сектор „Държавно управление“ 57 142 −3 194
5.2 Други задължения 7 373 −141
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 25 028 1 085
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 293 −42
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 098 −34
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 098 −34
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 102 126 1 766
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 894 0
Общо пасиви 1 289 118 60 766
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите