Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. októbru 2007

16. októbra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. októbra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 108 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 142 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,6 mld. EUR na 96,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,7 mld. EUR na 640,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 3,2 mld. EUR na 57,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 29,3 mld. EUR na 452,7 mld. EUR. V stredu 10. októbra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 163 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 218 mld. EUR. V piatok 12. októbra 2007 sa uskutočnila dolaďovacia operácia na stiahnutie likvidity vo forme termínovaných vkladov vo výške 30 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní so 4,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 36,3 mld. EUR na 201,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 185 975 −108
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 403 1 489
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 358 3
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 134 045 1 486
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 352 −1 658
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 191 837
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 191 837
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 483 006 55 001
5.1 Hlavné refinančné obchody 218 001 55 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 265 004 4
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 15 093 1 146
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 96 640 −623
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 122 0
9 Ostatné aktíva 288 336 4 682
Úhrn aktív 1 289 118 60 766
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 640 610 −688
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 231 957 62 016
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 201 626 36 324
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 316 −4 312
2.3 Termínované vklady 30 001 30 001
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 14 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 139 −2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 64 515 −3 335
5.1 Verejná správa 57 142 −3 194
5.2 Ostatné záväzky 7 373 −141
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 25 028 1 085
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 293 −42
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 098 −34
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 098 −34
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 102 126 1 766
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 894 0
Úhrn pasív 1 289 118 60 766
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá