European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 12. oktobrī

2007. gada 16. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 12. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 108 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 142 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 96.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 640.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.2 mljrd. euro (līdz 57.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 29.3 mljrd. euro (līdz 452.7 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 10. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 163 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 218 mljrd. euro apmērā. Piektdien, 2007. gada 12. oktobrī tika noslēgta likviditāti samazinoša precizējošā operācija 30 mljrd. euro apmērā, piesaistot noguldījumus ar noteiktu termiņu.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 4.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 36.3 mljrd. euro (līdz 201.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 185,975 −108
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,403 1,489
2.1 SVF debitoru parādi 9,358 3
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 134,045 1,486
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,352 −1,658
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,191 837
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,191 837
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 483,006 55,001
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 218,001 55,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 265,004 4
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 15,093 1,146
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 96,640 −623
8 Valdības parāds euro 37,122 0
9 Pārējie aktīvi 288,336 4,682
Kopā aktīvi 1,289,118 60,766
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 640,610 −688
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 231,957 62,016
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 201,626 36,324
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 316 −4,312
2.3 Termiņnoguldījumi 30,001 30,001
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 14 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 139 −2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 64,515 −3,335
5.1 Saistības pret valdību 57,142 −3,194
5.2 Pārējās saistības 7,373 −141
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 25,028 1,085
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 293 −42
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,098 −34
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,098 −34
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 102,126 1,766
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,894 0
Kopā pasīvi 1,289,118 60,766
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem