SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. oktober 2007

16. oktober 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. oktober 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 108 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 142 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,6 mia. euro til 96,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,7 mia. euro til 640,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 3,2 mia. euro til 57,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 29,3 mia. euro til 452,7 mia. euro. Onsdag den 10. oktober 2007 udløb en primær markedsoperation på 163 mia. euro, og en ny på 218 mia. euro blev afviklet. Fredag den 12. oktober 2007 blev en likviditetsabsorberende finjusterende markedsoperation i form af tidsindskud fra modparter på 30 mia. euro afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 4,6 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 36,3 mia. euro til 201,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 185.975 −108
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.403 1.489
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.358 3
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 134.045 1.486
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.352 −1.658
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.191 837
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.191 837
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 483.006 55.001
5.1 Primære markedsoperationer 218.001 55.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 265.004 4
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 15.093 1.146
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 96.640 −623
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.122 0
9 Andre aktiver 288.336 4.682
Aktiver i alt 1.289.118 60.766
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 640.610 −688
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 231.957 62.016
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 201.626 36.324
2.2 Indlånsfacilitet 316 −4.312
2.3 Indskud med fast løbetid 30.001 30.001
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 14 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 139 −2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 64.515 −3.335
5.1 Offentlig forvaltning og service 57.142 −3.194
5.2 Andre forpligtelser 7.373 −141
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 25.028 1.085
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 293 −42
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.098 −34
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.098 −34
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 102.126 1.766
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.894 0
Passiver i alt 1.289.118 60.766
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt