Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 oktober 2007

16 oktober 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 12 oktober 2007 was de daling van EUR 108 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard tot EUR 142 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 96,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 640,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3,2 miljard naar EUR 57,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 29,3 miljard naar EUR 452,7 miljard. Op woensdag 10 oktober 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 163 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 218 miljard verrekend. Op vrijdag 12 oktober 2007 werd een liquiditeitonttrekkende “fine-tuning”-transactie, uitgevoerd in de vorm van een incassering van deposito’s met vaste looptijd ten bedrage van EUR 30 miljard, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 4,6 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 36,3 miljard naar EUR 201,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 185.975 −108
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.403 1.489
2.1 Vorderingen op het IMF 9.358 3
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 134.045 1.486
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.352 −1.658
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.191 837
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.191 837
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 483.006 55.001
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 218.001 55.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 265.004 4
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 15.093 1.146
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 96.640 −623
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.122 0
9 Overige activa 288.336 4.682
Totaal activa 1.289.118 60.766
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 640.610 −688
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 231.957 62.016
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 201.626 36.324
2.2 Depositofaciliteit 316 −4.312
2.3 Termijndeposito's 30.001 30.001
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 14 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 139 −2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 64.515 −3.335
5.1 Overheid 57.142 −3.194
5.2 Overige verplichtingen 7.373 −141
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 25.028 1.085
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 293 −42
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.098 −34
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.098 −34
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 102.126 1.766
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.894 0
Totaal passiva 1.289.118 60.766
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media