European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. oktobra 2007

16. oktober 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. oktobra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 108 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 142 milijard EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 96,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 640,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3,2 milijarde EUR na 57,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 29,3 milijarde EUR na 452,7 milijarde EUR. V sredo, 10. oktobra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 163 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 218 milijard EUR. V petek, 12. oktobra 2007, je bila poravnana operacija finega uravnavanja za umikanje likvidnosti v obliki zbiranja vezanih vlog v višini 30 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi s 4,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 36,3 milijarde EUR na 201,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 185.975 −108
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.403 1.489
2.1 Terjatve do MDS 9.358 3
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 134.045 1.486
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.352 −1.658
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.191 837
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.191 837
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 483.006 55.001
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 218.001 55.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 265.004 4
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 15.093 1.146
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 96.640 −623
8 Dolg širše države v EUR 37.122 0
9 Druga sredstva 288.336 4.682
Skupaj sredstva 1.289.118 60.766
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 640.610 −688
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 231.957 62.016
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 201.626 36.324
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 316 −4.312
2.3 Vezane vloge 30.001 30.001
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 14 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 139 −2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 64.515 −3.335
5.1 Širša država 57.142 −3.194
5.2 Druge obveznosti 7.373 −141
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 25.028 1.085
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 293 −42
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.098 −34
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.098 −34
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 102.126 1.766
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.894 0
Skupaj obveznosti 1.289.118 60.766
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije