Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 12ης Οκτωβρίου 2007

16 Οκτωβρίου 2007

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Οκτωβρίου 2007, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 108 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε πωλήσεις χρυσού από δύο κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 142 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 96,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 640,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 57,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 29,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 452,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2007 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 163 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 218 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2007 διακανονίστηκε μια πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη μορφή αποδοχής καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (ίδια περίπου με εκείνη της προηγούμενης εβδομάδας), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,3 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 36,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 201,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 185.975 −108
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 143.403 1.489
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.358 3
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 134.045 1.486
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 23.352 −1.658
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 16.191 837
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.191 837
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 483.006 55.001
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 218.001 55.000
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 265.004 4
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −2
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 −1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 15.093 1.146
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 96.640 −623
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.122 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 288.336 4.682
Σύνολο ενεργητικού 1.289.118 60.766
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 640.610 −688
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 231.957 62.016
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 201.626 36.324
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 316 −4.312
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 30.001 30.001
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 14 3
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 139 −2
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 64.515 −3.335
5.1 Γενική κυβέρνηση 57.142 −3.194
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.373 −141
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 25.028 1.085
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 293 −42
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.098 −34
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 19.098 −34
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.398 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 102.126 1.766
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 131.060 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 68.894 0
Σύνολο παθητικού 1.289.118 60.766
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου