Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 października 2007 r.

16 października 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 12 października 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 108 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 142 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,6 mld euro do poziomu 96,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,7 mld euro do poziomu 640,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 3,2 mld euro do poziomu 57,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 29,3 mld euro do poziomu 452,7 mld euro. W środę, 10 października 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 163 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 218 mld euro. W piątek, 12 października 2007 r., nastąpiło rozliczenie absorbującej płynność operacji dostrajającej w postaci przyjęcia depozytów terminowych w kwocie 30 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,3 mld euro (w porównaniu z 4,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 36,3 mld euro do poziomu 201,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 185.975 −108
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.403 1.489
2.1 Należności od MFW 9.358 3
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 134.045 1.486
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.352 −1.658
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.191 837
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.191 837
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 483.006 55.001
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 218.001 55.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 265.004 4
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 15.093 1.146
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 96.640 −623
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.122 0
9 Pozostałe aktywa 288.336 4.682
Aktywa razem 1.289.118 60.766
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 640.610 −688
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 231.957 62.016
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 201.626 36.324
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 316 −4.312
2.3 Depozyty terminowe 30.001 30.001
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 14 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 139 −2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 64.515 −3.335
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 57.142 −3.194
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.373 −141
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 25.028 1.085
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 293 −42
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.098 −34
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.098 −34
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 102.126 1.766
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.894 0
Pasywa razem 1.289.118 60.766
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami