European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 24 август 2007 г.

28 август 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 16 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 24 август 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,3 млрд. EUR до 145,5 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,7 млрд. EUR до 92,3 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 5,8 млрд. EUR до 636,1 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 14,9 млрд. EUR до 56 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 5,1 млрд. EUR до 464,9 млрд. EUR. На 22 август 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 310 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 275 млрд. EUR. На 24 август 2007 г., петък, бе договорена допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране на стойност 40 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. EUR (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,3 млрд. EUR, при приблизително същата стойност през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 1,2 млрд. EUR до 209,1 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 172 025 −16
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 452 −1 049
2.1 Вземания от МВФ 9 688 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 764 −1 050
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 899 358
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 123 685
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 123 685
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 465 203 5 193
5.1 Основни операции по рефинансиране 274 999 −35 002
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 190 002 39 999
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 202 202
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −6
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 12 827 23
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 92 336 730
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 148 0
9 Други активи 250 871 3 257
Общо активи 1 216 884 9 181
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 636 097 −5 813
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 209 353 −1 174
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 209 055 −1 218
2.2 Депозитно улеснение 298 44
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 191 2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 63 530 14 793
5.1 Сектор „Държавно управление“ 56 002 14 912
5.2 Други задължения 7 528 −119
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 19 517 410
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 208 75
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 130 −1 102
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 130 −1 102
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 79 512 1 988
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 819 2
Общо пасиви 1 216 884 9 181
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите