European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 augustus 2007

28 augustus 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 24 augustus 2007 was de daling van EUR 16 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 145,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 92,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 5,8 miljard naar EUR 636,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,9 miljard naar EUR 56 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 5,1 miljard naar EUR 464,9 miljard. Op woensdag 22 augustus 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 310 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 275 miljard verrekend. Op vrijdag 24 augustus 2007 werd een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 40 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,3 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,2 miljard naar EUR 209,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 172.025 −16
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.452 −1.049
2.1 Vorderingen op het IMF 9.688 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.764 −1.050
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.899 358
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.123 685
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.123 685
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 465.203 5.193
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 274.999 −35.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 190.002 39.999
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 202 202
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −6
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.827 23
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 92.336 730
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.148 0
9 Overige activa 250.871 3.257
Totaal activa 1.216.884 9.181
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 636.097 −5.813
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 209.353 −1.174
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 209.055 −1.218
2.2 Depositofaciliteit 298 44
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 191 2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 63.530 14.793
5.1 Overheid 56.002 14.912
5.2 Overige verplichtingen 7.528 −119
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.517 410
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 208 75
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.130 −1.102
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.130 −1.102
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 79.512 1.988
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.819 2
Totaal passiva 1.216.884 9.181
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media