European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 24. augustā

2007. gada 28. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 24. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 16 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 145.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 92.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.8 mljrd. euro (līdz 636.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.9 mljrd. euro (līdz 56 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 5.1 mljrd. euro (līdz 464.9 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 22. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 310 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 275 mljrd. euro apmērā. Piektdien, 2007. gada 24. augustā tika noslēgta papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 40 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 209.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 172,025 −16
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,452 −1,049
2.1 SVF debitoru parādi 9,688 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,764 −1,050
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,899 358
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,123 685
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,123 685
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 465,203 5,193
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 274,999 −35,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 190,002 39,999
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 202 202
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −6
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12,827 23
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 92,336 730
8 Valdības parāds euro 37,148 0
9 Pārējie aktīvi 250,871 3,257
Kopā aktīvi 1,216,884 9,181
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 636,097 −5,813
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 209,353 −1,174
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 209,055 −1,218
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 298 44
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 191 2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 63,530 14,793
5.1 Saistības pret valdību 56,002 14,912
5.2 Pārējās saistības 7,528 −119
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,517 410
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 208 75
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,130 −1,102
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,130 −1,102
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 79,512 1,988
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,819 2
Kopā pasīvi 1,216,884 9,181
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem