European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 sierpnia 2007 r.

28 sierpnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 24 sierpnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 16 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld euro do poziomu 145,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 92,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 5,8 mld euro do poziomu 636,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,9 mld euro do poziomu 56 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 5,1 mld euro do poziomu 464,9 mld euro. W środę, 22 sierpnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 310 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 275 mld euro. Piątek 24 sierpnia 2007 r. był terminem zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w wysokości 40 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było równe 0,3 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,2 mld euro do poziomu 209,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 172.025 −16
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.452 −1.049
2.1 Należności od MFW 9.688 1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.764 −1.050
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 24.899 358
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 18.123 685
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 18.123 685
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 465.203 5.193
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 274.999 −35.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 190.002 39.999
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 202 202
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −6
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 12.827 23
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 92.336 730
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.148 0
9 Pozostałe aktywa 250.871 3.257
Aktywa razem 1.216.884 9.181
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 636.097 −5.813
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 209.353 −1.174
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 209.055 −1.218
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 298 44
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 191 2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 63.530 14.793
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.002 14.912
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.528 −119
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 19.517 410
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 208 75
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 17.130 −1.102
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.130 −1.102
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 79.512 1.988
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.819 2
Pasywa razem 1.216.884 9.181
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami