European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. augustu 2007

28. augusta 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. augusta 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 16 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 145,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 92,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 5,8 mld. EUR na 636,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 14,9 mld. EUR na 56 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 5,1 mld. EUR na 464,9 mld. EUR. V stredu 22. augusta 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 310 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 275 mld. EUR. V piatok 24. augusta 2007 sa uskutočnila dodatočná dolaďovacia operácia vo výške 40 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,3 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 1,2 mld. EUR na 209,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 172 025 −16
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 452 −1 049
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 688 1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 764 −1 050
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 899 358
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 123 685
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 123 685
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 465 203 5 193
5.1 Hlavné refinančné obchody 274 999 −35 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 190 002 39 999
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 202 202
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −6
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 827 23
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 92 336 730
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 148 0
9 Ostatné aktíva 250 871 3 257
Úhrn aktív 1 216 884 9 181
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 636 097 −5 813
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 209 353 −1 174
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 209 055 −1 218
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 298 44
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 191 2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 63 530 14 793
5.1 Verejná správa 56 002 14 912
5.2 Ostatné záväzky 7 528 −119
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 517 410
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 208 75
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 130 −1 102
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 130 −1 102
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 79 512 1 988
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 819 2
Úhrn pasív 1 216 884 9 181
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá