European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. august 2007

28. august 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. august 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 16 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 145,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,7 mia. euro til 92,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 5,8 mia. euro til 636,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,9 mia. euro til 56 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 5,1 mia. euro til 464,9 mia. euro. Onsdag den 22. august 2007 udløb en primær markedsoperation på 310 mia. euro, og en ny på 275 mia. euro blev afviklet. Fredag den 24. august 2007 blev en supplerende langfristet markedsoperation på 40 mia. euro afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,3 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,2 mia. euro til 209,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 172.025 −16
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.452 −1.049
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.688 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.764 −1.050
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.899 358
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.123 685
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.123 685
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 465.203 5.193
5.1 Primære markedsoperationer 274.999 −35.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 190.002 39.999
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 202 202
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −6
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.827 23
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 92.336 730
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.148 0
9 Andre aktiver 250.871 3.257
Aktiver i alt 1.216.884 9.181
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 636.097 −5.813
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 209.353 −1.174
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 209.055 −1.218
2.2 Indlånsfacilitet 298 44
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 191 2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 63.530 14.793
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.002 14.912
5.2 Andre forpligtelser 7.528 −119
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 19.517 410
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 208 75
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.130 −1.102
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.130 −1.102
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 79.512 1.988
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.819 2
Passiver i alt 1.216.884 9.181
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt