European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. avgusta 2007

28. avgust 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. avgusta 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zaradi prodaje zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), zmanjšalo za 16 milijonov EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 145,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,7 milijarde EUR na 92,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 5,8 milijarde EUR na 636,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,9 milijarde EUR na 56 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 5,1 milijarde EUR na 464,9 milijarde EUR. V sredo, 22. avgusta 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 310 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 275 milijard EUR. V petek, 24. avgusta 2007, je bila poravnana dodatna operacija dolgoročnejšega financiranja v višini 40 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo skoraj enako nič), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,3 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,2 milijarde EUR na 209,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 172.025 −16
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.452 −1.049
2.1 Terjatve do MDS 9.688 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.764 −1.050
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.899 358
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.123 685
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.123 685
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 465.203 5.193
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 274.999 −35.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 190.002 39.999
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 202 202
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −6
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 12.827 23
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 92.336 730
8 Dolg širše države v EUR 37.148 0
9 Druga sredstva 250.871 3.257
Skupaj sredstva 1.216.884 9.181
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 636.097 −5.813
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 209.353 −1.174
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 209.055 −1.218
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 298 44
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 191 2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 63.530 14.793
5.1 Širša država 56.002 14.912
5.2 Druge obveznosti 7.528 −119
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 19.517 410
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 208 75
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.130 −1.102
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.130 −1.102
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 79.512 1.988
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.819 2
Skupaj obveznosti 1.216.884 9.181
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije