European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 augusti 2007

28 augusti 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 24 augusti 2007 motsvarade minskningen på 16 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 145,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 92,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 5,8 miljarder EUR till 636,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,9 miljarder EUR till 56 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 5,1 miljarder EUR till 464,9 miljarder EUR. Onsdagen den 22 augusti 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 310 miljarder EUR och ersattes med en ny på 275 miljarder EUR. Fredagen den 24 augusti 2007 avvecklades en extra långfristig refinansieringstransaktion på 40 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,3 miljarder EUR, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1.2 miljarder EUR till 209,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 172.025 −16
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.452 −1.049
2.1 Fordringar på IMF 9.688 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.764 −1.050
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.899 358
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.123 685
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.123 685
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 465.203 5.193
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 274.999 −35.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 190.002 39.999
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 202 202
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −6
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.827 23
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 92.336 730
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.148 0
9 Övriga tillgångar 250.871 3.257
Summa tillgångar 1.216.884 9.181
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 636.097 −5.813
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 209.353 −1.174
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 209.055 −1.218
2.2 Inlåningsfacilitet 298 44
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 191 2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 63.530 14.793
5.1 Offentliga sektorn 56.002 14.912
5.2 Övriga skulder 7.528 −119
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 19.517 410
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 208 75
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.130 −1.102
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.130 −1.102
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 79.512 1.988
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.819 2
Summa skulder 1.216.884 9.181
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media