Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

10 март 2022 г.

Руската инвазия в Украйна е повратна точка за Европа. Управителният съвет изразява пълната си подкрепа за украинския народ. Той ще осигурява гладки условия на ликвидност и ще прилага санкциите, приети от Европейския съюз и европейските правителства. Управителният съвет ще предприеме всички необходими действия за изпълнение на мандата на ЕЦБ за ценова стабилност и за запазване на финансова стабилност.

Програма за закупуване на активи (АРР)

Въз основа на актуализираната си оценка и като взе предвид несигурните условия, днес Управителният съвет преразгледа графика на своята програма за закупуване на активи (APP) за идните месеци. Месечните нетни покупки по APP ще бъдат в размер на 40 млрд. евро през април, 30 млрд. евро през май и 20 млрд. евро през юни. Калибрирането на нетните покупки за третото тримесечие ще зависи от данните и ще отразява динамичната оценка на Управителния съвет на перспективата. Ако входящите данни дават основание да се очаква, че средносрочната перспектива за инфлацията няма да отслабне дори след края на нетните покупки на активи, Управителният съвет ще приключи нетните покупки по APP през третото тримесечие. Ако средносрочната перспектива за инфлацията се промени и ако условията за финансиране станат несъвместими с по-нататъшно напредване към целевото равнище от 2%, Управителният съвет има готовност да преразгледа графика на нетните покупки на активи по отношение на размера и/или продължителността им.

Управителният съвет възнамерява също да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по APP, за продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на парично стимулиране.

Основни лихвени проценти на ЕЦБ

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%.

Корекциите, ако има такива, на основните лихвени проценти на ЕЦБ ще се осъществят известно време след края на нетните покупки на Управителния съвет по APP и ще бъдат постепенни. Движението на основните лихвени проценти на ЕЦБ все така ще се определя от ориентира за паричната политика на Управителния съвет и от стратегическия му ангажимент да стабилизира инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план. Съответно Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище, докато не отбележи, че инфлацията е достигнала 2% доста преди края на прогнозния период и трайно за остатъка от него, и докато не прецени, че отбелязаният напредък на основната инфлация е достатъчен, така че да бъде в съответствие със стабилизиране на инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план.

Програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

През първото тримесечие на 2022 г. Управителният съвет извършва нетни покупки на активи по PEPP с по-нисък темп, отколкото през предходното тримесечие. Той ще преустанови нетните покупки на активи по PEPP в края на март 2022 г.

Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

Пандемията показа, че в условия на стрес гъвкавостта в характеристиките и провеждането на покупките на активи спомогна за преодоляване на нарушенията в трансмисионния механизъм на паричната политика и направи по-ефикасни усилията на Управителния съвет за постигане на целта му. В рамките на мандата на Управителния съвет, в условия на стрес гъвкавостта ще остане част от паричната политика винаги когато е застрашен трансмисионният механизъм на паричната политика и това подлага на риск постигането на ценова стабилност. По-специално, при подновяване на фрагментацията на пазара във връзка с пандемията реинвестициите по PEPP могат по всяко време да бъдат коригирани гъвкаво по график, класове активи и държави. Това би могло да включва покупки на облигации, емитирани от Република Гърция, извън и над размера на подновяването на изплатените, с цел да се избегне прекъсване на покупките в тази държава, което би могло да наруши предаването на паричната политика в гръцката икономика, докато тя все още се възстановява от последиците от пандемията. Нетните покупки по PEPP могат също да бъдат възобновени, ако е необходимо, за да се преодолеят породени от пандемията неблагоприятни сътресения.

Операции по рефинансиране

Управителният съвет ще продължи да наблюдава условията за финансиране на банките и ще се погрижи настъпването на падежа на операции от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) да не възпрепятства гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Същевременно Управителният съвет ще подлага редовно на оценка как целевите операции по кредитиране допринасят за ориентацията на паричната политика. Както бе съобщено, той предвижда специалните условия, приложими по TLTRO III, да приключат през юни тази година. Освен това Управителният съвет ще направи оценка на подходящото калибриране на двустепенната система на олихвяване на резервите, така че политиката на отрицателни лихвени проценти да не ограничава капацитета на банките за посредничество в условия на изобилна свръхликвидност.

Линии за ликвидност с централни банки извън еврозоната

Предвид крайно несигурната среда, създадена от руската инвазия в Украйна, и риска от регионални вторични ефекти, които биха могли да засегнат неблагоприятно финансовите пазари в еврозоната, Управителният съвет взе решение да удължи репо инструмента на Евросистемата за централни банки (EUREP) до 15 януари 2023 г. Следователно EUREP ще продължи да допълва редовните споразумения за предоставяне на ликвидност в евро за централни банки извън еврозоната. Заедно те образуват цялостен комплект предпазни механизми за посрещане на евентуални потребности от ликвидност в евро в случай на пазарни смущения извън еврозоната, които биха могли да засегнат неблагоприятно гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика на ЕЦБ. Управителният съвет ще оценява заявленията от централни банки извън еврозоната за индивидуални линии за ликвидност в евро за всеки отделен случай.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план.

Председателят на ЕЦБ ще коментира основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите