Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2022. gada 10. martā

Krievijas iebrukums Ukrainā iezīmē pavērsiena punktu Eiropā. Padome pauž pilnīgu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem. Tā nodrošinās vienmērīgas likviditātes apstākļus un īstenos Eiropas Savienības un Eiropas valstu valdību apstiprinātās sankcijas. Padome darīs visu, kas nepieciešams, lai izpildītu ECB uzdevumu panākt cenu stabilitāti un nosargāt finanšu stabilitāti.

Aktīvu iegādes programma (AIP)

Balstoties uz aktualizēto novērtējumu un ņemot vērā nenoteikto vidi, Padome šodien pārskatīja AIP iegāžu plānu turpmākajiem mēnešiem. Neto iegāžu mēneša apjoms AIP ietvaros aprīlī būs 40 mljrd. euro, maijā – 30 mljrd. euro un jūnijā – 20 mljrd. euro. 3. ceturksnī neto iegāžu apjoms tiks noteikts atbilstoši datiem un atspoguļos to, kā attīstīsies Padomes vērtējums par perspektīvu. Ja saņemtie dati apstiprinās gaidas, ka vidēja termiņa inflācijas perspektīva nepasliktināsies arī pēc neto aktīvu iegāžu beigām, Padome 3. ceturksnī pārtrauks neto iegādes AIP ietvaros. Ja inflācijas perspektīva vidējā termiņā mainīsies un finansēšanas nosacījumi vairs nebūs atbilstoši turpmākai virzībai uz 2% inflācijas mērķi, Padome ir gatava koriģēt neto aktīvu iegāžu plānu apjoma un/vai ilguma ziņā.

Padome paredz arī turpmāk pilnībā atkārtoti ieguldīt AIP ietvaros iegādāto un dzēšanas termiņu sasniegušo vērtspapīru pamatsummas maksājumus ilgāku laiku pēc tam, kad tā būs sākusi paaugstināt galvenās ECB procentu likmes, un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstākļus un būtisku stimulējošās monetārās politikas pasākumu apjomu.

Galvenās ECB procentu likmes

Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 0.00%, 0.25% un –0.50%).

Jebkādas galveno ECB procentu likmju korekcijas tiks veiktas kādu laiku pēc Padomes AIP programmas ietvaros veikto neto iegāžu pārtraukšanas un tās būs pakāpeniskas. Galveno ECB procentu likmju pārmaiņas arī turpmāk noteiks Padomes perspektīvas norāde un tās stratēģiskā apņemšanās vidējā termiņā stabilizēt inflāciju 2% mērķa līmenī. Attiecīgi Padome sagaida, ka galvenās ECB procentu likmes saglabāsies pašreizējā līmenī līdz brīdim, kad tā būs pārliecinājusies, ka inflācija sasniegusi 2% līmeni labu brīdi pirms iespēju aplēšu perioda beigām un noturēsies šādā līmenī pārējā iespēju aplēšu periodā, un uzskatīs, ka panāktais progress pamatinflācijas virzībā ir pietiekams, lai inflācija vidējā termiņā stabili saglabātos 2% līmenī.

Pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma (PĀAIP)

2022. gada 1. ceturksnī Padomes neto aktīvu iegāžu apjoms PĀAIP ietvaros būs mazāks nekā iepriekšējā ceturksnī. Tā pārtrauks neto aktīvu iegādes PĀAIP ietvaros 2022. gada marta beigās.

Padome paredz arī turpmāk atkārtoti ieguldīt PĀAIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus vismaz līdz 2024. gada beigām. Jebkurā gadījumā PĀAIP portfelis turpmāk tiks pārvaldīts tā, lai izvairītos no atbilstošas monetārās politikas nostājas īstenošanas traucējumiem.

Pandēmija apliecinājusi, ka stresa apstākļos elastīga struktūra un aktīvu iegāžu īstenošana palīdzējusi novērst monetārās politikas transmisijas traucējumus un uzlabojusi Padomes centienu efektivitāti tās mērķa sasniegšanā. Padomes pilnvaru ietvaros stresa apstākļos elastīga pieeja joprojām būs monetārās politikas sastāvdaļa, ja monetārās politikas transmisijas traucējumu draudi radīs riskus cenu stabilitātes nodrošināšanai. Īpaši, ja atjaunosies pandēmijas izraisītā tirgus sadrumstalotība, atkārtoto ieguldīšanu PĀAIP ietvaros jebkurā laikā nepieciešamības gadījumā var elastīgi koriģēt laika, aktīvu grupu un jurisdikciju dalījumā. Tas var ietvert Grieķijas Republikas emitēto obligāciju iegādes, kas pārsniedz dzēšanas termiņu sasniegušo vērtspapīru atkārtotas ieguldīšanas apjomu, lai novērstu iegāžu pārtraukšanu šajā jurisdikcijā – tas negatīvi ietekmētu monetārās politikas transmisiju Grieķijas tautsaimniecībā, kas joprojām atveseļojas no pandēmijas ietekmes. Neto aktīvu iegādes PĀAIP ietvaros varētu tikt atsāktas, ja tas būtu nepieciešams, lai novērstu pandēmijas negatīvo šoku ietekmi.

Refinansēšanas operācijas

Padome turpinās monitorēt banku finansēšanas nosacījumus un nodrošināt, ka, iestājoties trešā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO III) kopuma ietvaros veikto operāciju dzēšanas termiņam, netiek kavēta tās monetārās politikas raita transmisija. Padome arī regulāri novērtēs, kā aizdevumu mērķoperācijas palīdz uzturēt tās monetārās politikas nostāju. Kā tika ziņots, tā sagaida, ka ITRMO III ietvaros piemērojamie īpašie nosacījumi beigsies šā gada jūnijā. Padome arī novērtēs tās divu līmeņu rezervju atlīdzības sistēmas atbilstošu koriģēšanu, lai negatīvo procentu likmju politika neierobežotu banku starpniecības spējas liela likviditātes pārpalikuma apstākļos.

Likviditātes līnijas ar ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām

Ņemot vērā ārkārtīgi nenoteikto vidi saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un reģionālās izplatīšanās riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt euro zonas finanšu tirgus, Padome nolēma pagarināt Eurosistēmas repo darījumu iespēju centrālajām bankām (EUREP) līdz 2023. gada 15. janvārim. Tāpēc EUREP turpinās papildināt parastās euro likviditātes nodrošināšanas iespējas ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām. Kopā tās veido visaptverošu drošības mehānismu kopumu, ļaujot risināt iespējamās euro likviditātes vajadzības ārpus euro zonas tirgu darbības traucējumu gadījumā, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt ECB monetārās politikas raitu transmisiju euro zonā. Ārpus euro zonas esošo valstu centrālo banku lūgumus nodrošināt individuālas euro likviditātes līnijas Padome novērtēs, aplūkojot katru atsevišķo gadījumu.

***

Padome ir gatava pēc vajadzības koriģēt visus instrumentus, lai nodrošinātu, ka inflācija vidējā termiņā stabilizējas tās 2% mērķa līmenī.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidente komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem