Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

10 mars 2022

Den ryska invasionen i Ukraina är en vattendelare för Europa. ECB-rådet har uttalat sitt fulla stöd till det ukrainska folket och kommer att se till att säkerställa smidiga likviditetsförhållanden och implementera de sanktioner som Europeiska unionen och europeiska regeringar beslutat om. ECB-rådet kommer att vidta samtliga åtgärder som behövs för att skydda den finansiella stabiliteten och fullgöra ECB:s mandat att upprätthålla prisstabilitet.

Program för köp av tillgångar (APP)

Baserat på sin uppdaterade bedömning, och under beaktande av det osäkra läget, reviderade ECB-rådet idag APP-programmet för de kommande månaderna. Månatliga nettoköp inom APP kommer att uppgå till 40 miljarder euro i april, 30 miljarder euro i maj och 20 miljarder euro i juni. Kalibreringen av nettoköpen för det tredje kvartalet kommer att vara databeroende och återspegla bedömningen av lägesutvecklingen. Om inkommande data stöder förväntningen om att inflationen på medellång sikt inte försvagas även efter det att nettotillgångsköpen har upphört kommer ECB-rådet under det tredje kvartalet att avsluta nettotillgångsköp inom APP. Om de medelfristiga utsikterna försämras och om de finansiella förutsättningarna blir oförenliga med ytterligare framsteg mot tvåprocentsmålet står ECB-rådet att se över programmet för nettotillgångsköp vad gäller omfattning och/eller varaktighet.

ECB-rådet avser även fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent.

Eventuella justeringar av ECB:s styrräntor kommer att ske en viss tid efter det att ECB-rådets nettotillgångsköp inom APP har avslutats och de kommer att vara avvägda och ske gradvis. ECB:s styrräntebana kommer även framöver att avgöras av ECB-rådets framåtblickande vägledning och strategiska åtagande om stabilisering av inflationen på två procent på medellång sikt. Följaktligen förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande nivåer till dess att man ser att inflationen når 2 procent i god tid före slutet av bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten och bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation som stabiliseras på två procent på medellång sikt.

Stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

Under det första kvartalet 2022 genomför ECB-rådet nettotillgångsköp i PEPP-programmet i en lägre takt än under det föregående kvartalet. ECB-rådet kommer att upphöra med nettotillgångsköpen inom PEPP i slutet av mars 2022.

ECB-rådet avser också att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom PEPP fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

Pandemin har visat att när det råder stressade förhållanden har flexibilitet i utformning och genomförande av tillgångsköp bidragit till att motverka försvagad transmission av penningpolitiken och gjort ECB-rådets ansträngningar att nå sina mål mer effektiva. Inom ramen för ECB-rådets mandat kommer under stressade förhållanden flexibilitet att vara ett fortsatt inslag i penningpolitiken närhelst hot mot transmissionen skulle kunna äventyra möjligheten att uppnå prisstabilitet. För det fall att fragmentering till följd av pandemin åter skulle uppstå kan närhelst det behövs PEPP-återinvesteringar på ett flexibelt vis justeras över tid, tillgångsklasser och jurisdiktioner. Detta kan inbegripa förvärv av obligationer utgivna av Republiken Grekland över och utöver överrullning av inlösen i syfte att undvika avbrott i förvärv i den jurisdiktionen vilket skulle kunna motverka den penningpolitiska transmissionen till den grekiska ekonomin som håller på att återhämta sig från följderna av pandemin. Nettoköp inom PEPP kan återupptas om det skulle bli nödvändigt för att motverka negativa chocker relaterade till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet kommer att fortsätta övervaka bankernas finansieringsförhållanden och säkerställa att förfall av transaktioner i den tredje serien av riktade långfristiga transaktioner (TLTRO-III) inte hindrar en smidig transmissionen av penningpolitiken. ECB-rådet kommer även regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen. Som tidigare tillkännagivits räknar ECB-rådet med att de speciella villkor som är tillämpliga inom TLTRO-III upphör i juni i år. ECB-rådet kommer även att bedöma lämplig kalibrering av sitt tvåledade system för reserversättning så att policyn för negativ styrränta inte inskränker på bankers förmedlingskapacitet i ett läge med stor överskottslikviditet.

Likviditetslinor med centralbanker utanför euroområdet

I det mycket osäkra läge som föranletts av Rysslands invasion av Ukraina och riskerna för regionala spridningseffekter med negativ inverkan på euroområdets finansmarknader beslutade ECB-rådet att Eurosystemets repofacilitet för centralbanker (EUREP) kommer förlängas t.o.m. den 15 januari 2023. EUREP kommer således att fortsätta att utgöra ett komplement till de reguljära likviditetsförsörjningsavtalen för centralbanker utanför euroområdet. Tillsammans utgör dessa en omfattande säkerhetsmekanism för att bemöta möjliga likviditetsbehov i fall av marknadsstörningar utanför euroområdet som kan få negativ inverkan på en smidig transmission av ECB:s penningpolitik. Begäran om hjälp från centralbanker utanför euroområdet för likviditetslinor i euro kommer från fall till fall att bedömas av ECB-rådet.

***

ECB-rådet står redo att vid behov justera alla sina instrument så att inflationen stabiliseras på tvåprocentsmålet på medellång sikt.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl.14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media