Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

10 maart 2022

De Russische invasie van Oekraïne vormt een keerpunt voor Europa. De Raad van Bestuur betuigt zijn volledige steun aan het Oekraïense volk. De Raad zal soepele liquiditeitscondities zeker stellen en de door de Europese unie en Europese regeringen getroffen sancties ten uitvoer leggen. De Raad van Bestuur zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om het mandaat van de ECB op het vlak van prijsstabiliteit te vervullen en de financiële stabiliteit te verzekeren.

Programma voor de aankoop van activa (APP)

Op basis van zijn bijgewerkte beoordeling en rekening houdend met de onzekere omgeving, heeft de Raad van Bestuur vandaag het aankoopschema voor het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) voor de komende maanden bijgesteld. De maandelijkse nettoaankopen uit hoofde van het APP zullen € 40 miljard bedragen in april, € 30 miljard in mei en € 20 miljard in juni. De nettoaankopen voor het derde kwartaal zullen worden gekalibreerd aan de hand van data, rekening houdend met de ontwikkeling van zijn beoordeling van de vooruitzichten. Als de inkomende data de verwachting bevestigen dat de inflatievooruitzichten op middellange termijn ook na het einde van zijn nettoaankopen van activa niet zullen verzwakken, zal de Raad van Bestuur de nettoaankopen uit hoofde van het APP in het derde kwartaal beëindigen. Indien de inflatievooruitzichten op middellange termijn veranderen en als de financieringsvoorwaarden niet langer in overeenstemming zijn met verdere vooruitgang naar de doelstelling van 2%, staat de Raad van Bestuur klaar om zijn schema voor de nettoaankopen te herzien op het vlak van omvang en/of duur.

De Raad van Bestuur is eveneens voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad de basisrentetarieven van de ECB begint te verhogen en, in ieder geval, zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

Basisrentetarieven van de ECB

Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,50%.

Eventuele aanpassingen van de basisrentetarieven van de ECB zullen enige tijd na het einde van de nettoaankopen van de Raad van Bestuur krachtens het APP plaatsvinden en geleidelijk zijn. De forward guidance van de Raad van Bestuur en zijn strategische commitment om de inflatie op middellange termijn op 2% te stabiliseren blijven bepalend voor het beloop van de basisrentetarieven van de ECB. De Raad van Bestuur verwacht dan ook dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau blijven totdat de Raad vaststelt dat de inflatie ruim vóór het einde van de projectieperiode en duurzaam voor de rest van de projectieperiode 2% bereikt, en de Raad van oordeel is dat bij de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang is geboekt zodanig dat deze in overeenstemming is met de stabilisering van de inflatie op 2% op middellange termijn.

Pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

In het eerste kwartaal van 2022 voert de Raad van Bestuur in een lager tempo dan in het voorgaande kwartaal nettoaankopen van activa krachtens het pandemie-noodaankoopprogramma (pandemic emergency purchase programme – PEPP) uit. De Raad beëindigt de nettoaankopen van activa krachtens het PEPP eind maart 2022.

De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt, ten minste tot het einde van 2024 te blijven herinvesteren. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt.

De pandemie heeft aangetoond dat, in moeilijke omstandigheden, flexibiliteit bij de opzet en de uitvoering van de activa-aankopen heeft geholpen een antwoord te geven op de verstoorde transmissie van het monetair beleid en de inspanningen van de Raad van Bestuur om zijn doel te bereiken doeltreffender heeft gemaakt. Binnen het mandaat van de Raad van Bestuur blijft flexibiliteit, onder moeilijke omstandigheden, een element van het monetair beleid wanneer bedreigingen voor de transmissie van het monetair beleid de verwezenlijking van prijsstabiliteit in gevaar brengen. Met name bij een heropleving van de marktfragmentatie in verband met de pandemie kunnen de herinvesteringen in het kader van het PEPP op elk moment flexibel worden aangepast wat betreft de timing, activacategorieën en jurisdicties. Zo zouden door Griekenland uitgegeven obligaties kunnen worden aangekocht boven op de geherinvesteerde aflossingen om een onderbreking van de aankopen in die jurisdictie te vermijden. Een dergelijke onderbreking zou een belemmering kunnen vormen voor de transmissie van het monetair beleid naar de Griekse economie, die zich nog herstelt van de gevolgen van de pandemie. Ook de nettoaankopen krachtens het PEPP kunnen zo nodig worden hervat om negatieve schokken in verband met de pandemie te pareren.

Herfinancieringstransacties

De Raad van Bestuur blijft de financieringssituatie van banken volgen en ervoor zorgen dat het vervallen van transacties in het kader van de derde reeks van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-III) de soepele transmissie van het monetair beleid niet verstoort. De Raad van Bestuur zal tevens regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen. Zoals aangekondigd verwacht de Raad dat de speciale voorwaarden die in het kader van TLTRO-III gelden in juni dit jaar aflopen. De Raad van Bestuur zal ook de gepaste kalibrering van zijn tweeledig systeem voor de vergoeding van reserves beoordelen, zodat het negatieve-rentebeleid geen afbreuk doet aan het intermediatievermogen van banken in een omgeving van ruime overliquiditeit.

Liquiditeitslijnen met centrale banken buiten het eurogebied

Met het oog op de uiterst onzekere omgeving als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne en het risico van regionale uitstralingseffecten die de financiële markten in het eurogebied negatief zouden kunnen beïnvloeden, heeft de Raad van Bestuur besloten de repofaciliteit van het Eurosysteem voor centrale banken (EUREP) te verlengen tot 15 januari 2023. EUREP zal derhalve een aanvulling blijven op de reguliere overeenkomsten voor verstrekking van euroliquiditeit aan centrale banken buiten het eurogebied. Samen vormen ze een uitgebreid pakket van achtervangfaciliteiten om te voorzien in mogelijke behoeften aan euroliquiditeit bij het slecht functioneren van markten buiten het eurogebied waardoor de soepele transmissie van het monetair beleid van de ECB ongunstig zou kunnen worden beïnvloed. Verzoeken van centrale banken buiten het eurogebied om afzonderlijke euroliquiditeitslijnen zullen door de Raad van Bestuur per geval worden beoordeeld.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op middellange termijn op zijn doelstelling van 2% stabiliseert.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media